Cookie szabályozás

Cookie szabályokCookie szabályzatunk. Cookie-k (sütik) kezelése.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookieadatkezelése körében a következőket:a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,d) az adatkezelés időtartama,e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,időpontok3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelésidőtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-khasználatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettneklehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjébenáltalában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben acookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózatonkeresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó általkifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásáhoza szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.9. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következőtájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebookhirdetések személyre szabása; további információk: http://huhu.facebook.com/help/cookies A Google Analytics Alkalmazása. 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítikFelhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozottinformációk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét azEurópai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottanilerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjénekmegbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogykiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldalüzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokatteljesítsen.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címetnem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó aböngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjukfigyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem mindenfunkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Googlegyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattalkapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linkenelérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=huHírlevél, DM tevékenység1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezettenhozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel aregisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhatahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adataitkezelje.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás ésindokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetbenSzolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatáttörli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldésadatkezelése körében a következőket:a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,d) az adatkezelés időtartama,e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:Személyes adatok.Az adatkezelés célja: Név, e-mail cím.Azonosítás: A hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, célzott tartalom küldése.A feliratkozás időpontja: Technikai művelet végrehajtása.A feliratkozás kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintettrészére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, újfunkciókról stb.8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájárulónyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyesadatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletbentartásával.10. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:GetResponse Sp. z o.o.Gdańsk, Lengyelország (Központ)Ul. Arkońska 6/A380-387 Gdańsk, Lengyelország 11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyeskorlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – análuk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben anyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknakmegfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzeteshozzájárulásával adható át.Panaszkezelés1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mintadatkezelés körében a következőket:a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,d) az adatkezelés időtartama,e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:Személyes adat. Az adatkezelés céljaVezeték-és keresztnév. Azonosítás, kapcsolattartás.E-mail cím. Kapcsolattartás.Telefonszám. Kapcsolattartás.Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségikifogások, kérdések és problémák kezelése.3. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevővalamennyi érintett.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásrólfelvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait afogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5évig kell megőrizni.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyesadatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletbentartásával.6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatoktörlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:– postai úton a 1141 Bp. Bazsarózsa u. 55 címen,– e-mail útján info@noistart.hu.com e-mail címen,– telefonon a 20 345 5393 számon.7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.Közösségi oldalak1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalakadatkezelése körében a következőket:a) az adatgyűjtés ténye,b) az érintettek köre,c) az adatgyűjtés célja,d) az adatkezelés időtartama,e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakonregisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált aFacebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,és „lájkolta” a weboldalt.4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve„lájkolása”, népszerűsítése.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatokmegismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettekadatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azokkezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalontájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így azadatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosításilehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adataikezeléséhez a közösségi oldalakon.Ügyfél kapcsolatok/Egyéb adatkezelések1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email,közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önkéntmegadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 évelteltével törli.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunktájékoztatást.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján másszervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatokközlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt ésaz adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.AdatbiztonságAz adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogybiztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megtesziazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárásiszabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályokérvényre juttatásához szükségesek.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen• a jogosulatlan hozzáférés,• a megváltoztatás,• a továbbítás,• a nyilvánosságra hozatal,• a törlés vagy megsemmisítés,• a véletlen megsemmisülés és sérülés,az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásellen.4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy anyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és azérintetthez rendelhetők.5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása ésjogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozásaérdekében az adatkezelő gondoskodik:• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,felügyeletéről,• a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendekkiadásáról.6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat• a jogosult számára rendelkezésre álljon,• hitelessége és hitelesítése biztosított,• változatlansága igazolható,legyen.7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többekközött• a számítástechnikai csalás,• a kémkedés,• a számítógépvírusok,• a spam-ek,• a hack-ek• és egyéb támadások ellen.Az érintettek jogai1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatásátszemélyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó általfeldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggőtevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és azelhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainaktovábbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmifelelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazzaaz érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét ésszámát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és azelhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előírójogszabályban meghatározott egyéb adatokat.4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint azérintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körénekmeghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesadatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbításjogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számítottlegrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetőformában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyesadatot helyesbíti.7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlésétkizárta.8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelenség e vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára valótekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogiindokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén azadatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághozfordulás lehetőségéről.Jogorvoslat1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, haa) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóravonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagyharmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha azadatkezelést törvény rendelte el;b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;c) törvényben meghatározott egyéb esetben.2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, delegfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntésthoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintetttiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a továbbiadatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint atiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akikrészére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akikkötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, azellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróságsoron kívül jár el.4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatóságnál lehet élni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.Bírósági jogérvényesítés1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelőköteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő kötelesbizonyítani.2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választásaszerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt ismegindítható.3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe aHatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, azadat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozássalhozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogánakfigyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintettszemélyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelőköteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőnbelül nem fordul bírósághoz.6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainakközzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei ésnagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.Kártérítés/Sérelemdíj1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonságkövetelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintettaz adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és azadatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozottszemélyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül azokozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, habizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezeléskörén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyibena kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem azérintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.ZárszóA tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a13/A. §-a)– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmigyakorlat tilalmáról;– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről ésegyes korlátairól (különösen a 6.§-a)– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatáravonatkozó EASA/IAB-ajánlásról– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetestájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the „Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.